Pisanie prac:

Administracja:


Egzekucje Komornicze - praca dyplomowa - (247 KB) pobierz

Kontrola administracji publicznej sprawowana przez NIK - praca dyplomowa - (280 KB) pobierz

Archiwistyka:

Kryteria podziału współczesnej dokumentacji - (50 KB) pobierz

Omów kancelaryjną postać pisma - (198 KB) pobierz

Omów zasady sporządzania notatek służbowych - (39 KB) pobierz

Omów zasady sporządzania protokołów z posiedzeń zarządu - (39 KB) pobierz

Pojęcie i struktura narodowego zasobu archiwum - (40 KB) pobierz


Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Sposoby zarządzania prędkością oraz środki służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego - (69 KB) pobierz

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - Cyberprzestrzeń - (286 KB) pobierz

Biotechnologia:

Bioinformatyczna analiza keratynaz - praca dyplomowa - (1.3 MB) pobierz

Budownictwo:

Bezpieczeństwo pracy przy realizacji budynków energooszczędnych + projekt domu energooszczędnego - praca dyplomowa - (891 KB) pobierz

Mnimalizacja kosztów ogrzewania - rozwiązania - (49 KB) pobierz

Opis właściwości i zakres wyrobów ceramicznych pustaków poryzowanych - (40 KB) pobierz

Dziennikarstwo:

Dekalog dziennikarza - rozprawka - (37 KB) pobierz


Zagadnienia z zakresu nauk podstawowych i przedmiotów kierunkowych:

Struktura i rodzaje komunikowania

Systemy i rodzaje komunikowania publicznego

Rola mediów w procesie komunikowania społecznego

Wybrane modele komunikowania masowego


Bariery komunikacyjne w procesie komunikowania międzykulturowego


Interakcyjny model komunikacji


Transformacja ustroju Polski po 1989 r.


Pojęcie i elementy składowe systemu politycznego


Analiza wybranego typu (modelu) systemu politycznego


Organizacja władzy państwowej w społeczeństwie demokratycznym


Normatywne doktryny funkcjonowania mediów


Przeobrażenia polskiego systemu medialnego po 1989 r.


Współczesny rynek mediów w Polsce – krótka charakterystyka


Główne modele systemów medialnych w świecie


Charakterystyka systemu medialnego w USA i Wielkiej Brytanii


Typy i odmiany mediów masowych


Społeczna historia mediów na przykładzie prasy


Zjawisko konwergencji mediów; co oznacza termin „nowe media” ??


Gatunki dziennikarskie i ich rozwój


Cechy i przykłady gatunków informacyjnych


Publicystyka i przykłady publicystycznych gatunków dziennikarskich


Definicja kultury języka, normy i błędu językowego


Tendencje rozwojowe języka mediów


Najważniejsze zadania retoryki


Tropy i figury retoryczne


Prawo prasowe i jego rola w systemie medialnym


Zadania Krajowej rady Radiofonii i Telewizji


Dziennikarska etyka normatywna; polskie kodeksy etyczne dziennikarzy


Źródła informacji dziennikarskiej


Zadania mediów w przekazie obrazu rzeczywistości społecznej; metafory mediacji.


Zagadnienia specjalizacyjne dla specjalizacji: Dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe:


Analiza dyskursu medialnego – podstawowe pojęcia i przykłady

Społeczeństwo informacyjne i cywilizacja medialna – rozwinąć pojęcia


Społeczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania mediów


Internet – historia i rola w komunikowaniu społecznym


Cechy dziennikarstwa internetowego


Gatunki dziennikarstwa internetowego


Warsztat pracy reportera – ogólna charakterystyka


Specyfika gatunków dziennikarskich w kontekście rodzaju mediów


Artykuł prasowy i jego cechy


Telewizyjne gatunki dziennikarskie


Wywiad prasowy, radiowy i telewizyjny – cechy wspólne i różnice warsztatowe


Język współczesnych mediów


Kultura mediów i kultura w mediach


Dziennikarstwo interwencyjne i śledcze – krótka charakterystyka


Znaczenie dokumentacji w mediach


Dziennikarstwo dokumentacyjne


Fotografia w prasie i tzw. prasa kolorowa


Sport we współczesnych mediach


Znaczenie informacji we współczesnym globalnym świecie


Co oznacza pojęcie: cywilizacja medialna ??
-  (115 KB) pobierz

Konformizm, wazeliniarstwo, bezrefleksyjność, tchórzostwo to postawy dość powszechne wśród studentów dziennikarstwa - rozprawka - (31 KB) pobierz

Rola Zakładowego Domu Kultury ŁZPB im. Obrońców Pokoju "Uniontex" - praca dyplomowa - (985 KB) pobierz

Ekonomia:


Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa notowanego na Giełdzie - (144 KB) pobierz

Gospodarka regionalna w Sierpcu - potencjały i problemy regionu - (65 KB) pobierz

Kredytowanie działalności gospodarczej w Polsce - praca dyplomowa - (278 KB) pobierz

Ocena zdolności kredytowej metodami inżynierii wiedzy - praca dyplomowa - (885 KB) pobierz

Opisz aktualną procedurę rejestracji działalności usługowej w branży ekonomicznej - (222 KB) pobierz

Przykłady zastosowania koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego i jego ujęcia w rachunkowości - praca dyplomowa - (589 KB) pobierz

Rola państwa w gospodarce w ujęciu Miltona Friedmana - praca zaliczeniowa - (60 KB) pobierz

Scharakteryzuj dostępne formy opodatkowania działalności gospodarczej - (49 KB) pobierz

Sylwetka Jean'a Tirole'a - tegorocznego laureata nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii - prezentacja - (143 KB) pobierz

Wpływ amortyzacji podatkowej oraz bilansowej środków trwałych na wynik finansowy jednostki na przykładzie firmy Wedel - (284 KB) pobierz

Energetyka:

Projekt modernizacji linii napowietrznej niskiego napięcia - praca dyplomowa - (10 MB) pobierz (773 KB) pobierz

Etyka:

Aborcja w aspekcie etycznym - (36 KB) pobierz


Fizjoterapia:


Wykresy przedstawiające wady postawy + ogólną charakterystykę kondycji Polaków - (70 KB) pobierz

Geografia:

Australia - prezentacja - (2.7 MB) pobierz

Japonia - prezentacja - (2.9 MB) pobierz

Turystyka kulturowa - Spojrzenie geograficzne - recenzja książki - (62 KB) pobierz

Grafika Komputerowa:

3D Max Modelowanie Samochodu - projekt - (38 KB) pobierz

Analiza wymagań firm oraz wykorzystanie programu Photoshop w materiałach reklamowych firmy - praca dyplomowa - (9.9 MB) pobierz

Budowa i zasada działania urządzeń multimedialnych - praca dyplomowa - (1.1 MB) pobierz

Prezentacja technologii OLED - (135 KB) pobierz

Zmiana infrastruktury na przestrzeni lat na podstawie budynków przy ulicy Pawiej 55 - 57 - praca dyplomowa - (4.2 MB) pobierz

Informatyka:

Analiza jakosci transmisji danych z wykorzystaniem technologii DSL - Wykres + Analiza - praca dyplomowa - (52 KB) pobierz

Analiza monitorowania i diagnozowania sieci teleinformatycznych w środowisku Nagios - praca dyplomowa - (2.5 MB) pobierz

Analiza porównawcza zawartości informacyjnej portali społecznościowych na potrzeby zarządzania firmą - praca dyplomowa - (1.4 MB) pobierz

Analiza rozwoju systemów cyberbroni - praca dyplomowa + prezentacja - (11.8 MB) pobierz

Aspekty twarde i miękkie w zarządzaniu projektami - praca dyplomowa - (396 KB) pobierz

Bezpieczeństwo informacji - atrybuty - (30 KB) pobierz

Bezpieczeństwo informatycznych systemów finansowych - (81 KB) pobierz

BHP i Ergonomia - Opisać jakie odbywają się czynności konieczne do wykonania szkoleń BHP od strony przedsiębiorcy i pracownika - (40 KB) pobierz

Budowa intranetowej sieci komputerowej na obszarze małej firmy z wykorzystaniem wybranej metodologii realizacji projektu - praca dyplomowa - projekt - (690 KB) pobierz

Budowa sieci informatycznej w organizacji - praca dyplomowa - (1.3 MB) pobierz

Budowa sieci komputerowej w budynku administracji publicznej - praca dyplomowa - (1.8 MB) pobierz

Drukowanie w sieciach komputerowych - Linux - Windows - praca dyplomowa - (1.2 MB) pobierz

Dystrybucja oprogramowania i systemów operacyjnych z użyciem SCCM 2007 - (4.5 MB) pobierz

Ewaluacja niezawodności sieci informacyjnych - praca dyplomowa + prezentacja - (3.2 MB) pobierz

Historia Internetu - (183 KB) pobierz

Informatyczne systemy finansowo - księgowe - (50 KB) pobierz

Metody numeryczne analizy reflektogramu toru światłowodowego - (174 KB) pobierz

Metody numeryczne w inżynierii oprogramowania - (50 KB) pobierz

Metody numeryczne w mechanice - (55 KB) pobierz

Metody szyfrowania w Linuksie - praca dyplomowa - (168 KB) pobierz

Model bezpieczeństwa systemu informatycznego wspomagania zarządzania firmą - praca dyplomowa - (1.7 MB) pobierz

Modelowanie zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzenii - praca dyplomowa + prezentacja - (2.6 MB) pobierz

Niezawodność sieci komputerowej i systemu operacyjnego - (1.5 MB) pobierz

Niezawodność systemów o strukturze sieciowej - (125 KB) pobierz

Open Access jako nowe podejście do zasobów edukacyjnych i naukowych - (65 KB) pobierz

Opis działania ataku na sieć informatyczną przedsiębiorstwa - (282 KB) pobierz

Outsourcing internetowy i telepraca w usługach finansowo - księgowych - (115 KB) pobierz

Podpis elektroniczny - referat Kompilator - pytania Interpretator - pytania - (212 KB) pobierz

Porównanie Nagios i Cacti w aspekcie monitoringu LAN ⁄ WAN - praca dyplomowa - (415 KB) pobierz

Problemy społeczno-prawne w Informatyce - (373 KB) pobierz

Projekt bezprzewodowej sieci komputerowej dla małej instytucji  - praca dyplomowa - (1.2 MB) pobierz

Projekt i implementacja kanału VPN z wykorzystaniem Open Source - praca dyplomowa - (1.1 MB) pobierz

Projektowanie interfejsu użytkownika - praca zaliczeniowa - (393 KB) pobierz

Projekt sieci dla małego osiedla domków jednorodzinnych - praca dyplomowa - (580 KB) pobierz

Projekt sieci przewodowej i bezprzepowodowej dla pensjonatu - (633 KB) pobierz

Projekt sieci w małej miejscowości WiMAX - praca dyplomowa - (557 KB) pobierz

Przegląd interpreterów poleceń w systemach uniksowych - praca dyplomowa + pytania na obronę pracy dyplomowej - (1.4 MB) pobierz

Przeprowadzenie ataku DOS na Router - projekt - (1.4 MB) pobierz

Przeprowadzenie ataku DOS na Stronę WWW - projekt  - (2 MB) pobierz
 
Reklama i płatności w handlu elektronicznym + projekt sklepu internetowego - praca dyplomowa - (912 KB) pobierz

Rodzaje zakłóceń i ich wpływ na jakość usług w sieciach HFC - praca dyplomwa - (10 MB) pobierz (9 MB) pobierz

Równoważenie ruchu internetowego - implementacja - praca dyplomowa

(347 KB) pobierz

Serwer pocztowy w środowisku Linux dla przedsiębiorstwa - opis istniejących rozwiązań - (123 KB) pobierz

Sieć bezprzewodowa dla małej miejscowości - praca dyplomowa - (786 KB) pobierz

Stworzenie sieci dla małej firmy + Multiboot systemów Klient - Serwer + Yumi - praca dyplomowa - (2.5 MB) pobierz

Stworzenie sieci dla małej firmy - projekt - (527 KB) pobierz

System inteligentnego domu - praca dyplomowa - (3 MB) pobierz

Typowe ścieżki kariery w informatyce - praca dyplomowa - (753 KB) pobierz

Wyznaczanie globalnej niezawodności sieci wykorzystując metodę Monte Carlo – zawodne krawędzie - Język programowania JAVA - (295 KB) pobierz

Zagrożenia dla właściciela serwisu internetowego - (29 KB) pobierz

Zagrożenie atakiem SQL Injection - (42 KB) pobierz

Zastosowanie kogniwistyki w informatyce - esej - (140 KB) pobierz

Zastosowanie mechanizmów wirtualnych sieci prywatnych w tworzeniu sieci korporacyjnych - praca dyplomowa - (2.1 MB) pobierz

Inżynieria Środowiska:

Analiza jakościowa wybranych rodzajów opakowań z tworzyw sztucznych - praca dyplomowa - (1.4 MB) pobierz

Projekt sieci kanalizacyjnej dla wybranego fragmentu osiedla - kanalizacja sanitarna grawitacyjna, charakterystyka materiałów użytych do budowy kanalizacji, uzbrojenie zewnętrzne kanalizacji sanitarnej - (199 KB) pobierz

Język angielski:

Prezentacja przedszkola w języku angielskim - (1004 KB) pobierz

Kryminologia:

Handel kobietami jako jedna z form handlu ludźmi - praca dyplomowa - (684 KB) pobierz

Kulturoznawstwo:


Początki ery radia - (443 KB) pobierz

Ready-made a przedmiot kultury masowej - (979 KB) pobierz

Logistyka:

Dlaczego przedsiębiorstwa chcą uczestniczyć w łańcuchach dostaw ?? Opisz przykładowy łańcuch w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo ?? - (71 KB) pobierz

Logistyka - Planowanie Logistyczne, Podstawy Logistyczne, Systemy Logistyczne. Transport i Spedycja - egzamin semestr I - (1.1 MB) pobierz

Optymalizacja zamówień materiałów opakowaniowych w firmie Amcor - praca dyplomowa - (171 KB) pobierz

Optymalizacja zapasów - rola i znaczenie magazynów - praca dyplomowa - (434 KB) pobierz

Prawne podstawy spedycji - (48 KB) pobierz

Przedstaw wybrane systemy i podsystemy logistyczne pod kątem występowania w nich różnych procesów logistycznych wskazując, że procesy logistyczne występują w każdym systemie i podsystemie logistycznym - (106 KB) pobierz

Przykładowa analiza ABC i XYZ - (110 KB) pobierz

Rola transportu w logistyce i zarządzanie transportem - (39 KB) pobierz

Sklasyfikować zapasy w swojej firmie - (48 KB) pobierz

Systemy łączności bezprzewodowej wykorzystywanych w transporcie - logistyce - praca zaliczeniowa - (69 KB) pobierz

Wykorzystanie różnych środków transportu oraz spedycji w funkcjonowaniu firmy na przykładzie DHL - praca dyplomowa - (258 KB) pobierz

Znaczenie logistyki i rola informacji w logistyce na podstawie przedsiębiorstwa - (56 KB) pobierz

Ochrona Środowiska:

Formy opieki nad potomstwem oraz zwyczaje godowe wybranych zwierząt kręgowych - praca dyplomowa - (5.9 MB) pobierz

Marketing:

Rola HR w przedsiębiorstwie - metody - (18 KB) pobierz

Pedagogika:


Charakterystyka nurtu w pedagogice - Pedagogika Marksistowska - (35 KB) pobierz

Czas wolny młodych bezrobotnych - efektywne wykorzystanie - (29 KB) pobierz

Drogi awansu zawodowego w opinii nauczycieli - ankieta - (158 KB) pobierz

Gdy dziecko robi sceny ?? - organizacja i metodyka studiowania - (51 KB) pobierz

Psychiczne konsekwencje głuchoty - referat (36 KB) pobierz

Rola ojca we współczesnej rodzinie - (44 KB) pobierz

Rola ojca w wychowaniu dziecka + ankieta - (189 KB) pobierz

Społeczne funkcjonowanie kibiców piłkarskich - praca dyplomowa - (10 MB) pobierz (4.6 MB) pobierz

Wpływ patologii środowiska rodzinnego na efekty dydaktyczno - wychowawcze dzieci - praca dyplomowa - (545 KB) pobierz

Pielęgniarstwo:

Ocena wiedzy pacjentów o następstwach przerostu gruczołu krokowego - ankieta - (227 KB) pobierz

Opieka paliatywna jako alternatywa dla eutanazji - (40 KB) pobierz

Profilaktyka upadków u osób w podeszłym wieku - (40 KB) pobierz

Rola pielęgniarki w pielęgnacji pacjenta z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego - praca dyplomowa - (281 KB) pobierz

Stres w pracy Ratownika Medycznego - (43 KB) pobierz

Zdrowi rodzice zdrowe dziecko - (33 KB) pobierz

Psychologia:

Niezwykła pamięć ludzka - prezentacja - (768 KB) pobierz

Ratownictwo Medyczne:

Ratownictwo medyczne - excel test - (22 KB) pobierz

Odma opłucnowa - prezentacja - (166 KB) pobierz

Socjologia:


Idealny mężczyzna w wyobrażeniach współczesnych kobiet - koncepcja badawcza - (60 KB) pobierz

Moje uwagi o zmianie pozycji mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie - (37 KB) pobierz

Praca na czarno - prezentacja - (36 KB) pobierz

Przemoc domowa wobec kobiet - analiza raportów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Niebieska Linia, Niebieska Karta - (223 KB) pobierz

Subkultury młodzieżowe - prezentacja - (159 KB) pobierz

Świadomość oraz występowanie zjawiska agresji elektronicznej wśród młodzieży + Ankieta - praca dyplomowa - (422 KB) pobierz

Władza i polityka - Władza definicje klasyczne - referat - (60 KB) pobierz

Zróżnicowanie społeczne i nierówności społeczne w różnych perspektywach teoretycznych, a w nim tematy:

Pojęcie struktury społecznej, zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych

Perspektywy struktury społecznej: dychotomiczna, gradacyjna, funkcjonalna

Procesy wytwarzania struktur według Sztompki

Relacyjny i dystrybucyjny aspekt struktury społecznej; Cechy społeczne ważne jako podstawa podziałów społecznych

Sprawiedliwość dystrybucyjna; zmiany dystansów międzyklasowych, polaryzacja struktury społecznej; deprywacja absolutna i deprywacja relatywna

Klasy społeczne i ich hierarchizacja; Schematy klasowe odpowiadające cechom społeczeństwa socjalistycznego  i społeczeństwa w okresie transformacji struktura klasowa społeczeństwa polskiego w schyłkowym okresie socjalizmu i w okresie transformacji

Struktura społeczeństwa polskiego (perspektywa historyczna: typ społeczeństwa a struktura klasowa, zmiany w okresie przejścia od socjalizmu do kapitalizmu (transformacja kategorii klasowych), struktura klasowa społeczeństwa polskiego na tle innych krajów  europejskich

Oblicza nierówności społecznych i ich pomiar wskaźniki stosowane w pomiarze nierówności społecznych

Ubóstwo (paradygmaty analizy ubóstwa; biedni w strukturze społecznej; perspektywa dychotomiczna, strukturalna i stratyfikacyjna

Legitymizacja nierówności społecznych - (135 KB) pobierz

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:

Organizmy modyfikowane genetycznie w żywieniu człowieka - zagrożenia

Suplementy diety jako źródło błonnika pokarmowego - czy i kiedy są skuteczne

Wzbogacenie żywności witaminą D3 - korzyści i zagrożenia
- (65 KB) pobierz

Transport:

Nowinki techniczne służące poprawie bezpieczeństwa na drodze ABS - ESP - (260 KB) pobierz

Uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem roli kierowcy - praca dyplomowa - (671 KB) pobierz

Wpływ bezpieczeństwa i organizacji ruchu kolejowego na komfort i czas przejazdu - praca dyplomowa - (973 KB) pobierz

Zarządzanie:


Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa publicznego - (102 KB) pobierz

Marki własne - praca dyplomowa - (194 KB) pobierz

Motywacja do pracy osób niepełnosprawnych - praca dyplomowa - (829 KB) pobierz

Motywacja pracowników w firmie z sektora prywatnego - (522 KB) pobierz

Ocena i analiza procesowych struktur organizacyjnych - (208 KB) pobierz

Procesy kontrolne stosowane w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych - (612 KB) pobierz

Projekt assessment center do selekcji na stanowisko księgowej - praca dyplomowa - (252 KB) pobierz

Rozwiązanie problemu decyzyjnego dotyczącego zużycia energii w firmie cateringowej + projekt budynku firmy cateringowej - praca dyplomowa - (1.5 MB) pobierz

Satysfakcja klienta i jego lojalność wobec firmy - (46 KB) pobierz

Sieć przewodowa i bezprzewodowa - przepis w zakresie zarządzania - praca dyplomowa - (1 MB) pobierz

Wybierz znaną organizację i dokonaj opisu jej podsystemów posługując się modelem M. Bielskiego i wskaż przejawy ich wzajemnego oddziaływania na siebie - (44 KB) pobierz

Zootechnika:

Znaleźć i opisać z punktu widzenia genetycznego, znane układy, grupy krwi u danego gatunku hodowlanego - (80 KB) pobierz

Jeśli chcecie Państwo, abym napisał dowloną pracę, wykonał projekt.

Proszę o kontakt

Kontakt:

Formularz kontaktowy: Kliknij tu

Tel: 514-796-143

Wizytówka: Kliknij tu

Z wyrazami szacunku Mariusz Dybała